Kontakt:

SEKRETARIAT
SKLEP INTERNETOWY
ul. Szadkowska 4/6
98-220 Zduńska Wola
ul. Ceramiczna 1B
98-220 Zduńska Wola
asystent.zarzadu@ferax.com.pl info@gattaactive.pl

  

Dane firmy:

 

Ferax Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ul. Szadkowska 4/6
98-220 Zduńska Wola

Firma wpisana do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
KRS: 0000146595, NIP: 829-10-04-247, REGON: 731591400,
Kapitał zakładowy 4 656 000 zł.

Napisz do nas

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest FERAX Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 4/6.
  • Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@gattaactive.pl.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Państwem.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie podjęcie niezbędnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Odbiorcami Państwa Danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
  • Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 1 rok chyba, że w związku z zapytaniem doszło w późniejszym czasie do zawarcia Umowy- wówczas przechowywane są do czasu upływów wskazanych dla danej Umowy (okresów przedawnienia lub okresów wynikających z przepisów podatkowych w zależności który okres jest dłuższy).
  • Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Państwa Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.